Ukloniti sve objekte za privrednu djelatnost iz korita i sa obala rijeke Morače

Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovod, Zoran Lakušić saopštio je da je neophodno ukloniti sve objekte za privrednu djelatnost iz korita i sa obala rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”.

“Trenutno stanje u koritu rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zaštite je zabrinjavajuće, postoje nelegalne aktivnosti i kršenja propisa, kompanije nemaju dozvolu za rad, zapečaćeni su objekti, obijaju se državni pečati, mehanizacija i objekti kompanija se i dalje nalaze u koritu rijeke Morače. Prisutna je kampanja za negiranje naučnih rezultata koji potvrđuju vezu rijeke Morače sa podzemnim vodama i izvorištem ,,Bolje Sestre”, kazao je on.

Kako kaže, iako se mjere primjenjuju i vrši se kontrola i dalje se koriste slabosti institucija sistema i sistema nadzora prostora, pa se povremeno, ali u mnogo manjoj mjeri vrši eksploatacija.

“Pojedini „poljoprivredni proizvođači” su dobili „dozvole“ za „navodnu“ sanaciju poljoprivrednog zemljišta, a što je samo opravdanje za nastavak eksploatacije šljunka i pijeska, obično tokom noći. Imajući ovo u vidu Odbor direktora Regionalnog vodovoda je na svojoj redovnoj sjednici pokrenuo incijativu neophodnosti uklanjanja svih objekate za privrednu djelatnost iz korita i sa obala rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“, čija je gradnja zabranjena rješenjem Uprave za vode”, naveo je Lakušić.

Vlasnici nelegalnih objekata, kaže on, treba da samostalno uklone svoje objekte.

“Međutim, u slučaju da ne izvrše svoje obaveze, neophodno je da nadležni držvni organi i institucije preduzmu mjere za uklanjanje svih nelegalnih objekata koji se nalaze u koritu rijeke Morače. Sve dok su prisutni objekti i mehanizacija kompanija u zonama sanitarne zaštite rijeke Morače, postoji opasnost nelegalne eksplotacije pijeska i šljunka i odlaganje otpada”, saopštio je Lakušić.

Naučne analize pokazale su da privredne aktivnosti koje se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u II (užoj) zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta, imaju direktan uticaj na izdašnost izvorišta ,,Bolje Sestre“. Na ovu činjenicu je nedvosmisleno ukazala i naučna studija ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje Sestre“ koju je uradio ,,Geoprojekt“ DOO, koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa.

“Međutim, i pored višegodišnjih upozorenja od strane Regionalnog vodovoda, te činjenice da je eksploatacija šljunka u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ zabranjena Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite br 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, došlo je čak do intenziviranja ove nelegalne aktivnosti”, kazao je Lakušić.

Predmetno Rješenje jasno definiše: „U užoj zoni sanitarne zaštite zabranjeno je: vađenje pijeska i šljunka iz aluviona Morače i iz glaciofluvijalnih sedimenata Grbavaca na potezu od Lekića do Vukovačkog mosta, osim za potrebe regulacije rječnog toka, skladištenje čvrstog otpada bilo kog porijekla, transportovanje, skladištenje i upotreba otrovnih i štetnih materijala (nafta, naftni derivati, hemikalije i sl.), izgradnja industrijskih i drugih objekata koji bi mogli nepovoljno uticati na kvalitet voda izvorišta.“

Kako kaže, imajući u vidu navedene zabrane, Regionalni vodovod je, praktično od puštanja sistema u rad, upozoravao nadležne organe na nelegalne i nedozvoljene aktivnosti u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta, a dodatno podnio na stotine prijava nadležnim inspekcijskim organima, pa i Upravi policije i Tužilaštvu. Međutim, adekvatna reakcija nadležnih organa je, tvrdi Lakušić, izostala, što je imalo za direktnu posljedicu ekspanziju eksploatacije pijeska i šljunka, a što je dovelo do sniženja kote korita rijeke Morače od oko sedam metara.

“Ovim se značajno poremetio prirodan tok podzemnih i površinskih voda u užoj zoni sanitarne zaštite, a što je za direktnu posljedicu imalo smanjenje izdašnosti izvorišta. Takođe, izvjesno je da ovim poremećajem prouzrokovana dugoročna šteta, jer se prirodnim procesima stanje ne može vratiti u prethodno, a postoji značajna opasnost da će se prirodnim procesima dodatno nastaviti erozija rječnog korita”, kazao je on.

Dodatno, Rješenjem o određivanju zona sanitarne zaštite se navodi: „U široj zoni sanitarne zaštite je zabranjena izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge materija iz tehnološkog procesa proizvodnje mogu zagaditi površinske i podzemne vode, osim objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje“.

“Regionalni vodovod je i u ovom smislu više puta reagovao prilikom saznanja da se u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta planira izgradnja objekata koji bi mogli dovesti u opasnost kvalitet ili kvantitet vode u izvorištu. U tom smislu su pokrenuti postupci prema nadležnim organima za izdavanje saglasnosti za izgradnju, a koji su rezultirali zaustavljanjem izgradnje asfaltnih baza. Treba napomenuti i da do 2020. godine, nadležni organi nisu dostavljali Regionalnom vodovodu zahtjeve za dostavljanjem mišljenja u ovim slučajevima, već je praksa bila da Regionalni vodovod reaguje nakon saznanja o planiranju izgradnje iz medija”, navodi on.

Međutim, ako kaže, i pored predmetnih aktivnosti, u okviru uže i šire zone sanitarne zaštite je izgrađen značajan broj objekata bez dozvole, koji se bave privrednim aktivnostima koje su zabranjene, u prvom redu separacije na lijevoj obali rijeke Morača. Nadležni inspekcijski organi su sprovodili akcije zabrane rada i izdavali naloge za uklanjanje objekata, ali iste nisu imale efekta.

“Potrebno je uklanjanje svih privrednih objekata iz zona sanitarne zaštite kako bi se sprovele aktivnosti iz dokumenta ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“, a u cilju testiranja uticaja vodostaja rijeke Morače na podzemne vode u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre”, zaključio je Lakušić.