Lakušić: Uprava za vode da postupi po predlogu Regionalnog vodovoda i bez daljeg odlaganja donese rješenje o novim zonama sanitarne zaštite

Odbor direktora traži od Uprave za vodu da postupi po predlogu od strane Regionalnog vodovoda i da bez daljeg odlaganja donese rješenje o novim zonama sanitarne zaštite!

Na sjednici održanoj 3. novembra, Odbor direktora Regionalnog vodovoda izrazio je zabrinutost u vezi sa situacijom oko neprihvatanja Uprave za vodu, Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona sanitarne zaštite za izvorište “Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda i revizije ovog projekta.

Da dalje odlaganje Uprave za vode u prihvatanju Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište “Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda, u situaciji kada su ispunjeni svi suštinski i formalni zahtjevi prema zakonskim propisima, samo dalje komplikuje već problematičnu situaciju koja je izazvala veliku pažnju javnosti Crne Gore.

Odbor direktora je svjestan značaja i osjetljivosti ove teme, kao i važnosti pravovremenog donošenja rješenja. U okviru naših nadležnosti, mi smo uradili sve što je u našoj moći da se ovo pitanje razriješi što je pre moguće u skladu sa zakonskim propisima i važećim procedurama.

Odbor direktora traži od Uprave za vodu da postupi po učinjenom predlogu od strane Regionalnog vodovoda i da bez daljeg odlaganja donese rješenje o novim zonama sanitarne zaštite kako bi se pristupilo obnavljanju vodne dozvole za funkcionisanje izvorišta “Bolje Sestre”.

Podsjećamo da je na zahtjev Regionalnog vodovoda Uprava za vode 12. decembra 2008. godine donijela Rješenje o određivanju zona sanitarne zaštite zona neposredne sanitarne zaštite, uže zone sanitarne zaštite i šire zone sanitarne zaštite.

Prve dvije zone su jasno definisane dok je zahtijevano da se Treća zona da opisno uz napomenu da istu treba precizno definisati nakon sprovođenja određenih ispitivanja.

U skladu sa ovim Rješenjem nije se smjela vršiti eksploatacija šljunka i pijeska u Drugoj zoni, kao da se nijesu smjeli graditi privredni objekti koji utiču na izdašnost odnosno kvalitet vode izvorišta “Bolje Sestre”.

Dakle, u koritu rijeke Morače i Cijevne niie se smio naći ni jedan privredni objekat niti su se smjele vršiti privredne djelatnosti. Ne treba postavljati pitanje da li te objekte treba uklanjati već kako su smjeli uopšte biti izgrađeni. Za takvo nešto odgovornost snose njihovi vlasnici ali i svi nadležni organi i institucije koje nijesu adekvatno reagovale.

Kada je nakon punih 35 godina mukotrpnog rada brojnih generacija koje su učestvovale u njegovoj izradi 27. jula 2010. godine potekle prve kapi vode RVS smatralo se da je dugoročno riješeno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

Međutim od 2010. godine vršena je nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska što je počelo da utiče na pad izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”. Regionalni vodovod je intezivno upozoravao nadležne organe i institucije o nelegalnim radnjama i na opasnost da u odrđenim vremenskom periodu ovo izvorište presuši.

U skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu regulacije rijeke Morače od ušća Sitnice kod Botuna do Ponara , iz 2011. god jasno je navedeno da se iskopi moraju ograničiti na 10 mnv.

Nažalost, navedeni Elaborat nije ispoštovan već se iskopavanje vršilo ispod dozvoljene nadmorske visine. Umjesto na 10 mnv korito rijeke Morače je spušteno na čak 2,5 mnv. Naravno da je i to uticalo na izdašnost izvorišta “Bolje Sestre”.

Kada je korito rijeke Morače bilo na visini 13,8 mnv izdašnost izvorita je iznosila 2300 l/s, spuštanjem dna korita rijeke Morače na 2,5 mnv izdašnost je pala na 265 l/s u ljetnim mjesecima 2021. i 2022. godine. Posebno je zabrinjavala činjenica da se trend godišnjeg pada kretao od 50 do 70 l/s.

Lobi nelegalnih eksploatatora šljunka i pijeska intezivno preko sredstava informisanja i iz usta pojedinih naučnih radnika je tvrdio i danas tvrdi da nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska ne utiče na izdašnost izvorišta. Slično mišljenje je tada a izgleda i danas imaju neke državne institucije. Zbog toga nijesu reagovali na zahtjeve Regionalnog vodovoda da se zaustavi nelegalna ekploatacija šljunka i pijeska kao ni da se zaustavi regulacija korita rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite. Iako im je bilo dobro poznato da nije ispoštovan Elaborat o zaštiti životne sredine kao ni da se poštuje Rješenje o zonama sanitarne zaštite koje je donijela Uprava za vode.

Regionalni vodovod je bio primoran kako tada tako i danas da angažuje najeminentnije naučne radnike u izradi ne malog broja naučnih studija i analiza. Sve naučne analize, pokazale su da direktan uticaj na trend pada izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje Sestre“ imaju ,,radovi“ koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u Drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta.

To je pokazala i Studija – Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta “Bolje Sestre” kompanije Geoprojekt DOO, koja je finansirana iz sredstava prekograničnog IPA INTERREG CBC IT-AL, vrijednost istraživanja koje je trajalo preko dvije godine iznosi 250.000,00 eura.

U okviru Studije je urađeno više dokumenata ali najznačajniji su: Tehnoekonomska studija za proširenje kapaciteta zahvatanja vode i Izvještaj o uspostavljanju treće sanitarne zaštite (ZSZ) izvorišta “Bolje Sestre”.

U skladu sa Rješenjem o zonama sanitarne zaštite izvorišta !Bolje Sestre” Regionalni vodovod je želio da se nakon naučnih ispitivanja konačno odredi precizna granica Treće zone sanitarne zaštite. U tom cilju je i urađen Izvještaj o uspostavljanju Treće sanitarne zaštite (ZSZ) izvorišta “Bolje Sestre”.

Urađena je jedna Revizija ovog Izvještaja od strane „Energoprojekta – Hidroinžinjeringa“ iz Beograda i druga od najeminentnijih crnogorskih stručnjaka iz oblasti geologije i hidrologije.

Kako bi Izvještaj upodobili pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore od strane Geoprojekta urađen je: Glavni projekat o oderđivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.

Ovim projektom je predviđeno da se proširi Druga zona sanitarne zaštite i precizno utvrde granice Treće zone. Navedeni Glavni projekat je dostavljen Upravi za vode za dobijanje novog Rješenja o zonama sanitarne zaštite.

Međutim, umjesto da kao što je obično radila u sličnim situacijama prihvati Glavni projekat Uprava za vode je angažovala petočlanu komisiju. Već prilikom formiranja komisije javlja se problem, angažovana su lica koja su eksponirana kao zagovornici stava da nelegalna eksploatacija i pijeska ne utiče na izdašnost izvorišta “Bolje Sestre”. Što je široj javnosti već poznato. Samim tim postavilo se s pravom pitanje objektivnosti komisije. Upravo ta očekivana neobjektivnovnost je ispoljena u Izvještaju njihovog stručnog tima.

Paušalnim i neargumntovanim ocjeneama predloženo je da se ne prihvati Glavni projekat koji je odrađen od strane eksperata koje je angažovao Geoprojekt iz Podgorice. Jednostavno rečeno ovakvo odbijanje Glavnog projekta „liči na na presudu bez suđenja, odnosno potvrđuje da će bilo kakva argumentacija Glavnog projekta suprotna njihovom predubjeđenju biti nedovoljna da se ono promijeni. Može Regionalni vodovod da sprovoditi istraživanja do mile volje opet „zemlja neće biti okrugla“.

Na ovaj način je omogućeno komisiji Uprave za vodu da praktično negira politiku i sve do sada postignute rezultate Vlade Crne Gore, nadležnih organa i institucija, Regionalnog vodovoda i brojnih nevladinih organizacija na planu zaustavljanja ekocida koji je zadesio korito rijeke Morače i izvorište “Bolje Sestre” i njihovog nastojanja da se saniraju posledice tog ekocida kao i obezbijedi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, bez kojeg nema razvoja turizma u Crnoj Gori pa samim tim ni Crne Gore.

Dakle, na jednoj strani imamo višegodišnja naučna istraživanja a na drugoj predubjeđenje, koje se ne temelji na naučnim ispitivanjima. Oni se praktično zalažu za isključivanje Zetske ravnice i vodotoka Morače i Cijevne iz zona sanitarne zaštite te se samim tim legalizuje nelegalna eksploatacija odnosno aboliraju njeni nosioci.

????Autorski tim Regionalnog vodovoda je dao odgovore na primjedbe date u Izvještaju komisije. Na argumentovan i stručan način demantovao je neargumntovane i paušalne primjedbe i reklo bi se razobličio šta je krajnji cilj.

????????Šira javnost je upoznata da je Regionalni vodovod u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovao izgradnju pješčane ustave u koritu rijeke Morače. To je jedno od predloženih hitnih rješenja za zaustavljanje trenda pada, odnosno povećanje izdašnosti za 50 do 100 l/s. Izgradnja pješčane ustave je ujedno poslužila za ispitivanje povezanosti nivoa vode u koritu rijeke Morače i nivoa izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”, što je istraživanjima i potvrđeno.