Završena brana na Morači za potrebe Regionalnog vodovoda u rekordnom roku

Radi se o zahtjevnom poduhvatu koji je realizovan od strane Zaštite prostora Crne Gore.

Izgrađena je glavna brana za usporavanje voda u čitavoj dužini oko 125 m, projektovane visine na koti 9 m, sa širinom 6 m u kruni. Sastav brane je (kamen, šljunak i zemlja i samo zemlja) sa širinom u osnovi brane oko 15 m kao i prelivna brana dužine 18 m kojom sada protiče Morača.

Stvoreno je veliko akumulaciono jezero, rezulati su već vidljivi u samom koritu i na obalama.

Ova aktivnost privremenog i djelimičnog pregrađivanja korita rijeke Morače, izgradnjom pješčane ustave, u osnovi se sprovodi u okviru radnji za potrebe zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ od daljeg pada izdašnosti, a i vraćanju izdašnosti u pređašnje stanje.

Naime, u okviru Studije su iznesene naučni pokazatelji da bi za potrebe zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ bilo svrsishodno izgraditi brane kojim bi se pokušala sanirati šteta koja je nastala od prekomjerne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače.

Cilj izgradnje pješčane ustave je da se poveća nivo vode u koritu, kreira akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda, i tako indirektno prihranjuje karstna izdan izvorišta, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače.

Brana je već poboljšala izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“ i namjera je da se vrati izdašnost približno nivou prije eksplotacije šljunka.

Zahvalnost Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ekološkom aktivisti Vuku Vujsiću na pomoći da se ovaj projekat uspješno realizuje.