Predstavnici  Regionalnog vodovda prisustvovali seminaru u Privrednoj komori Crne Gore

Dana 05.04.2023. godine, predstavnici Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Marija Đukanović, Sandra Krapović, Danilo Radulović i Vladimir Ružičić bili su učesnici seminara koji je održan u Privrednoj komori Crne Gore u Podgorici. Tema seminara je bila „Uspostavljanje i evaluacija sistema internih kontrola”. Predavač je bio prof. dr Ivo Županović, menadžer Službe interne revizije u Jugopetrolu i redovni profesor iz oblasti finansijske analize, finansijskog menadžementa, upravljanja prihodima, upravljanja rizicima kontrole i revizije na Univerzitetu Mediteran u Podgorici, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, logistiku i komunikacije u Budvi.

Tokom seminara iskazan je značaj adekvatnog korporativnog upravljanja kao i neophodnost uspostavljanja internih procedura kao kontrolnih mehanizama, kao i kadrovskih resursa koji na raznim nivoima implementiraju iste, ali i rukovodnog dijela koji monitoriše sve segmente poštovanja navedenih procedura.

Na seminaru je bilo riječi o ulozi Službe interne revizije i Revizorskog odbora u ovom procesu, kao i neophodnost saradnje Službi interne revizije i interne kontrole. Naime, naglasak je da kompanija, putem raznih internih dokumenata, prevashodno putem Kodeksa poslovnog ponašanja, omogući potpunu transparentnost poslovanja i suštinsku implementaciju kontrolnih mehanizama.

Budući da je Intеrnа kоntrоlа  prоcеs, ustаnоvljеn i sprоvоđеn оd strаnе Uprаvnоg оdbоrа prеduzеćа, uprаvе i drugоg оsоbljа, cilj je da se оbеzbijеdi rаzumnо uvjеrеnjе vеzаnо zа pоstizаnjе ciljеvа u slijеdеćim kаtеgоriјаmа, i to: еfikаsnоst i uspjеšnоst pоslоvаnjа; pоuzdаnоst finаnsiјskоg izvjеštаvаnjа; sаglаsnоst sа pоstојеćim zаkоnimа i prоpisimа, kao i zаštitа imоvinе оd nеоvlаšćеnоg prisvајаnjа, kоrišćеnjа ili оtuđеnjа.

Ovom prilikom, predstavnici Regionalnog vodovoda su stekli nova znanja i informacije iz oblasti internih finansijskih kontrola i kontrola ostalih procesa koja će doprinijeti boljem i efikasnijem radu Regionalnog vodovoda u budućem periodu.