U susret ljetnjoj sezoni 2023. godine održan satanak  u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 26.09.2022. godine, održan je sastanak između predstavnika ovog Ministarstva, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Uprave za vode i DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

Tema sastanka bila je: Obezbjeđenje uslova za nastavak aktivnosti na rješavanju problema smanjenja izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre“ i obezbjeđenja urednog vodosnabdijevanja za ljetnju sezonu 2023. godine.

Sastanku su prisustvovali: ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ivan Nedović – Direktorat za Urbanizam, Dina Skarep – Direktorat za prirodu i Nikola Jovović – Direktorat za građevinarstvo. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Furtula – Direktorat za vodoprivredu, Generalni direktor i Zorica Đuranović –  Direktorat za vodoprivredu. Ispred Uprave za vode  prisustvovala je direktorica Vesna Bajović i Milo Radović, samostalni savjetnik. Ispred DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ sastanku su prisustvovali Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora, Borislav Ivanković, VD izvršnog direktora, Saša Radulović, savjetnik izvršnog direktora i Ivan Špadijer, tehnički direktor.

Predstavnici DOO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, izložili su  izazove sa kojima se susreću prilikom upravljanja regionalnim vodovodnim sistemom, posebno kada je u pitanju trend pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre, ali i implementacija kratkoročnih mjera za zahvatanje dodatnih količina vode za ljetnju sezonu. Ukazali su da će bez implementacije predmetnih mjera biti dovedena u pitanje urednost vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja u toku turističke sezone 2023. godine.

Poseban akcenat je stavljen na stvaranju formalnih i suštinskih pretpostavki za  realizaciju kratkoročnih mjera za zahvatanje dodatnih količina vode, odnosno  za izradu privremenog nasipa u koritu rijeke Morače, kao i  nabavku i ugradnju postrojenja za prečišćavanje vode, kojim bi se zahvatala voda iz neposredne blizine izvorišta ,,Bolje Sestre“ , koje bi bilo instalirano u postojećem objektu.

Pored navedenih, pokrenuto je i više tema koje se tiču sprečavanja negativnih uticaja  kako na izdašnost vodoizvorišta tako i na kvalitet vode, kao i za stvaranje pretpostavki za   uspješno funkcionisanje Regionalnog vodovoda:

  • potreba sprječavanja nezakonitih aktivnosti u koritu rijeke Morače , a za koje je utvrđeno da direktno utiču na podzemne vode u širem području
  • potreba uklanjanja nelegalnih objekata u okolini korita rijeke Morače
  • potreba poboljšanja komunikacije prilikom evidencije podnošenja prijava za gradnju , a u svijetlu činjenice da se prilikom prijave mora dostaviti dokaz o izmirenju posebne naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema
  • potreba izmjene zakonskog rješenja kojim se hoteli sa 4 i 5 zvjezdica oslobađaju dijela i u cjelosti posebne naknade, a sve u vezi sa prevelikom kreditnom zaduženosti DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, nastalom  zbog  realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata u ambjijentu admistrativno smanjenih izvornih namjenskih prihoda.

Predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma , Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za vode su izrazili spremnost da se u punom kapacitetu uključe u rješavanje predmetnih pitanja, uz konstataciju da se radi o pitanju koje je od državnog značaja. U tom pravcu su postignuti konkretni dogovori kako bi se pristupilo rješavanju navedenih problema. Izdavanje urbanističko tehničkih uslova, izrada tehničke dokumentacije i dobijanje neophodnih saglasnosti za realizaciju kratkoročnih mjera je jedan od prioritetnih zadataka kome će navedeni subjekti ozbiljno i u najkraćem roku pristupiti. Stalna komunikacija i kordinacija u radu su pretpostavke za uspješno rješavanje navedenih problema i obezbjeđivanja neophodnih količina vode kako u narednoj ljetnoj sezoni tako i dugoročno, jedan je od zaključaka sastanka.