URUČENE STIPENDIJE NAJBOLJIM STUDENTIMA UCG NA IZVORIŠTU BOLJE SESTRE

Direktor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Goran Jevrić dodijelio je danas šest stipendija  najboljim studentima Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Stipendije su prvi rezultat Memoranduma o saradnji u obrazovanju koji su krajem septembra potpisali rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić i direktor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Goran Jevrić. Stipendije će biti uplaćivane u deset mjesečnih rata u iznosu od po 200 eura na žiro-račun studenata, počev od 1. januara naredne godine. Dobitnici stipendija su studentkinja treće godine Metalurško-tehnološkog fakulteta (MTF) Ivana Banićević (indeks uspjeha 9.94), student četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Amar Zejnilović (indeks uspjeha 9.57), student četvrte godine ETF Aleksandar Boričić (indeks uspjeha 9.53), student četvrte godine ETF Slobodan Zeković (indeks uspjeha 9.51), studentkinja četvrte godine MTF Jovana Vučković (indeks uspjeha 9.44) i student treće godine ETF Mićo Kontić (indeks uspjeha 8.81). Jevrić je kazao da ohrabruje činjenica da se u relativno kratkom vremenskom roku, na konkurs koji je raspisalo JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, prijavio veliki broj studenata „sa impresivnim...
Opširnije...

OD 23-25.NOVEBRA 2016 U BUDVI ODRŽAĆE SE MEĐUNARODNA BENČMARKING RADIONICA IB2015 U ORGANIZACIJI JP „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“, DUNAVSKOG PROGRAMA ZA VODE I EVROPSKE BENČMARKING SARADNJE (EBC) UZ PODRŠKU MORT-A CRNE GORE

Tokom 2013. Godine Svjetska banka i Međunarodno udruženje vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD-International Danube Water Program) zajedno su pokrenuli programa unapređenja usluga vodovoda i kanalizacije u regionu Dunava, pod nazivom Dunavski program za vode (DWP – Danube Water Program). U okviru Plana rada DWP, definisano je pet stubova programa od kojih se III stub odnosi na benčmarking – upravljački alat za unapređenje performansi i transparentnosti. S obzirom na pozitivna iskustva sa benčmarking instrumentima, Svjetska banka i IAWD- International Danube Water Program su se obratile Evropskoj benčmarking saradnji (EBC - European Benchmarking Cooperation) u cilju razvoja održivog benčmarking programa za vodovodna i kanalizaciona preduzeća u regionu Dunava. U saradnji sa lokalnim partnerima, benčmarking preduzeća se postepeno uvodi u region počevši od 2014.godine putem nekoliko nacionalnih, odnosno regionalnih benčmarking platformi (klastera država). Između ostalih benčmarking platformi u regionu, pokrenuta je I Regionalna platforma za benčmarking vodovodnih i kanalizacionih preduzeća iz Bosne I Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije (često nazivana EX-Yu...
Opširnije...

RECIKLAŽOM DO OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje se 30.9.2016.god. priključilo  akciji sakupljanja elektronskog otpada u Crnoj Gori pod nazivom "Zelena InTeligencija" predavši na reciklažu oko 70  elektronskih uređaja. "Zelena InTeligencija", projekat koji se realizuje u saradnji sa preduzećem “Hemosan”doo iz Bara i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore je do sada okupio 58 preduzeća i firmi u Crnoj Gori. Zakon o upravljanju otpadom definiše obavezu da se EE otpad odlaže odvojeno od drugih vrsta otpada, čime JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" još jednom pokazuje da je društveno odgovorno preduzeće. Iz Crne Gore je na ovaj način do sada izvezeno preko 110 000 kg EE otpada. Prikupljeni otpad se u postrojenju razvrstava prema kategorijama, pakuje, skladišti u za to zakonski predviđene kontejnere i predaje na reciklažu. Odvojenim prikupljanjem se omogućuje reciklaža i očuvanje životne sredine, te smanjenje uvoza sekundarnih sirovina,  i smanjenje troškova u budžetu zbog sanacije divljih deponija. Selektivno zbrinjavanje EE otpada je takođe i jedna od obaveza definisana direktivama EU koja doprinosi štednji energije i boljem...
Opširnije...

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINU

PROJEKAT KOJI JE PROMIJENIO CRNU GORU! JP ,,REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“ JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva sinonim je za kvalitet, inovativnost i društveno odgovorno poslovanje. Povodom obilježavanja Dana preduzeća, a u okviru projekta koji sprovodi u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore po Memorandumu o razumijevanju u obrazovnoj saradnji,JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva,raspisuje: K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINU JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ dodjeljuje 6 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih akademskih studija u Crnoj Gori. Stipendiraće se 6 studenata, državljana Crne Gore, i to prioritetno po jedan iz opština Crnogorskog primorja: Bar, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj. Ukoliko studenti iz opština Crnogorskog primorja ne budu ispunjavali uslove, stipendija će biti dodjeljena studentima iz drugih opština Crne Gore. Stipendiraće se studenti Univerziteta Crne Gore, koji pohađaju sljedeće univerzitetske jedinice: Elektrotehnički fakultet (smjer Energetika i automatika), Mašinski fakultet (smjer Energetika), Građevinski fakultet (smjer Hidrotehnika) i Metalurško –tehnološki fakultet (smjer Hemijska tehnologija). Dokumenti za preuzimanje:   Tekst konkursa  Formular za...
Opširnije...

KONFERENCIJA: OPTIMIZACIJA VODOVODNOG SEKTORA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU-IZAZOVI I ŠANSE

Od 29. septembra do 1. oktobra 2014. godine u Kotoru je održana konferencija „Optimizacija vodovodnog sektora na crnogorskom primorju-Izazovi i šanse“ koja je okupila 97 eminentnih stručnjaka iz svojih oblasti. Organizatori konferencije su Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, opština Kotor i J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva uz suorganizaciju Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne Asocijacije vodovodnih preduzeća u slivu Dunava čiji je sponzor Svjetska banka. Konferenciju je svečano otvorio ministar održivog razvoja i turizma, gospodin Branimir Gvozdenović. U plenarnom dijelu ministar Gvozdenović je govorio o aktuelnom stanju u sektoru vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja – izazovima, investicijama i potrebi za reformama. Ministar zdravlja g. Miodrag Radunović je govorio na temu implementacije relevantnih propisa i stanja u oblasti snabdijevanja vodom za piće na Crnogorskom primorju sa prijedlogom mjera kontrole vodoizvorišta i kvaliteta vode za piće. O iskustvima EBRD na planu finansiranja projekata vodosnabdijevanja i generalnim uslovima za implementaciju uspješnih projekata regionalnog vodosnabdijevanja crnogorskog primorja govorili su predstavnici Evropske banke za...
Opširnije...