2021 SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA SA LISTAMA

Vodič za pristup informacijama u posjedu doo RVCP

Pravilnik o uspostavljanju sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u doo 

Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri upotrbi sredstava i opreme za ličnu zaštitu

Vodič za pristup informacijama u posjedu doo RVCP

Pravilnik o korišćenju i održavanju službenih vozila

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona

Pravilnik o kontroli pristupa i elektronskoj evidenciji radnog vremena

Pravilnik o službenom putovanju

Pravilnik o uniformi zaposlenih na poslovima zaštite lica i imovine

Etički kodeks doo RVCP

Poslovnik o radu Revizorskog odbora

Pravila o etičkom poslovnom ponašanju zaposlenih u doo RVCP

Pravilnik o evidentiranju i plaćanju ulaznih i izlaznih faktura (2)

Pravilnik o finansijskom poslovanju

Pravilnik o identifikovanju mjerenju i procjeni i upravljanju rizicima

Pravilnik o internim procedurama za primjenu propisa o porezu na dodatu vrijednost

Pravilnik o izradi Plana rada i Izvještaja o radu

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju