Održana V redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Održana je peta redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ na kojoj je između ostalog usvojen Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, za 2022. godinu, nezavisnog revizora Crowe MNE doo Podgorica.

Analizirajući prihodnu stranu bilansa uspjeha Društva, utvrđeno je da ovo Društvo u posmatranom periodu ostvaruje prihode od prodaje vode relativno ujednačenog iznosa od oko 3 milona eura, dok su ostali poslovni prihodi u prethodnoj (2022.) godini bili na nešto većem nivou i iznosili su 4,37 milona eura.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su u posmatranom periodu bili na relativno istom nivou i iznosili su u 2021. godini 1,57 miliona eura, a u 2022. godini 1,51 miliona eura.

Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u 2022. godini u iznosu od 1,77 miliona eura i isti je u odnosu na poslovni rezultat ostvaren u 2021. godini veći za 24%.

Uvidom u finansijske iskaze Društva za period od 2021. do 2022. godine utvrđeno je da Društvo bilježi pozitivan neto rezultat.

Naime, u 2021. godini neto rezultat Društva je iznosio 0,06 miliona eura, dok u 2022. godini bilježi povećanje za čak 0,73 milona eura.

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda, odnosno pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ekonomičnost ukazuje na brižljivost trošenja sredstava, pa se odražava kao odnos između ostvarenih učinaka i inputa proizvodnje.

Urađena je i analiza poslovanja na osnovu uobičajenih indikatora i metoda iz koje se jasno vidi da je ostvaren određeni napredak u odnosu na poslovnu 2021. godinu.

DOO „Regionalni vodovod Crnorsko primorje“ je u prethodnom periodu imao srednje-visok koeficijent zaduženosti koji pokazuje silazne trendove, zbog smanjenja ukupnih obaveza.

Pokazatelji zaduženosti procjenjuju fianansijski rizik Društva i mjere stepen njegovog opterećenja obavezama, odnosno prikazuju rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da vrati dugovanja.

Društvo je dobilo i ove godine mišljenje sa rezervom od strane nezavisnog revizora CROWE i to u dijelu kvantifikovanja obeveza po neizmirenim obavezama na osnovu beskamatne pozajmice i nepostojanja evidentarne obaveze po osnovu naknade prema Ministarstvu finansija.

Zaduženi su izvršni direktor i rukovodilac sektora finansija da sačine plan mjera i aktivnosti koji će biti predstvaljen Odboru direktora sa ciljem unaprijeđenja poslovnog ambijenta i finansijske održivosti Društva.